„Гелина Одит“ ЕООД

е учредено на 29.10.2008 г. от Васка Гелина – едноличен собственик и управител.

Основната дейност на Дружеството е извършване на финансов одит на финансови отчети на предприятия и на друга финансова информация, консултации и други услуги, свързани с финансов одит, както и други дейности, които не са забранени със закон.

Регистриран одитор Васка Гелина

Д.Е.С. с Диплома № 0667, издадена от Института на дипломираните експерт – счетоводители в България (ИДЕС), осъществява одиторска дейност от 2010 г.

Професионална квалификация

 • Диплом за правоспособност на дипломиран експерт – счетоводител, Регистриран одитор № 0667/18.01.2010 г., издадена от Института на дипломираните експерт – счетоводители (ИДЕС);
 • Сертификат за сертифициран одитор в публичния сектор (CGAP) № 3085 от 2012 г., издаден от Международния Институт на вътрешните одитори, САЩ (The Institute of Internal Auditors, USA);
 • АССА квалификация от 2015 г., издадена от Асоциация на Дипломираните експерт – счетоводители, гр. Глазгоу, Великобритания (The Association of Chartered Certified Accountants, Glasgow, UK).

Професионален опит

 • 15 години професионален опит в областта на независимия финансов одит, от които 12 години професионален опит като регистриран одитор;
 • Професионален опит в извършването на одит в следните отрасли: Застраховане и пенсионно осигуряване, Банки и лизинг, Енергетика, Строителство, ВиК, Медия и Реклама, Туризъм, Търговия, Производство, IT услуги и аутсорсинг, Авиация и транспорт, неправителствени организации и държани предприятия;
 • Професионален опит в прегледа на активите на пенсионните фондове в България и прегледа на балансите на застрахователния сектор в България;
 • Професионален опит в извършването на одит компании, листвани на фондови борси, холдингови групи, компании, част от международни групи, държани и бюджетни предприятия;
 • Професионален опит в одит на проекти от публичния сектор.

Други

Регистриран одитор Васка Гелина е член на:

 • Института на дипломираните експерт – счетоводители (ИДЕС), България;
 • Института на вътрешните одитор в България (ИВОБ);
 • Асоциация на Дипломираните експерт – счетоводители, гр. Глазгоу, Великобритания;

Вписана е в списъците с регистрирани одитори и външни независими експерти за извършване на оценка на системата за управление на Комисията по финансов надзор (КФН) като:

 • Регистриран одитор;
 • Външен независим експерт за извършване на оценка на системата за управление.